Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Regulamin Blue Marine

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów Blue Marine. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu Apartamentu między: Blue Marine, zwanym dalej Wykonawcą , a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamencie, a także na stronie www.apartamentybluemarine.pl
Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamencie, a także na stronie www.apartamentybluemarine.pl
§2
Umowa najmu
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Gościem obejmuje wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Gościa. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Dodatkowo pobierana jest opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami, oraz opłata za parking publiczny w Poddąbiu. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie Apartamenty są umeblowane i w pełni wyposażone, a pościel i ręczniki są bez dodatkowych opłat. W Rowach Goście mają do dyspozycji rowery (bezpłatnie i po wcześniejszym uzgodnieniu).
§3
Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 600 950 117, +48 531 044 144 lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@apartamentybluemarine.pl
W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
– planowaną godzinę przyjazdu
– liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, wiek dzieci)
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury, jeśli będzie wymagana.
Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Gościa, Blue Marine gwarantuje rezerwację pod warunkiem wpłaty zadatku na konto bankowe obiektu.
Gwarancja rezerwacji:
Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji ustalonego zadatku. Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 24 godzin, zostaje automatycznie anulowana.
§4
Warunki anulacji
  1. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Apartamentu, spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie Apartamentów Blue Marine, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

  2. Regulamin anulacji rezerwacji po wpłacie zadatku:
    - bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem
    - w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem:
    *wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz Apartamentów Blue Marine
    *wpłacony zadatek przechodzi na poczet pobytu w innym, dostępnym terminie (w bieżącym sezonie wypoczynkowym).
§5
Regulamin pobytu

*Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

Nie wymeldowanie się z Apartamentu do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby oraz przekazania rzeczy Gościa do depozytu.
Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi, istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z obsługą pod nr +48 600 950 117, +531 044 144
Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą.

*Meldowanie i zasady odbioru kluczy
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Blue Marine zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
Przyjazd większej liczby Gości do zarezerwowanego Apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność Apartamentu rezerwowanego, uznany jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków.
Wydanie kluczy do Apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku.
Przyjazd nocny: istnieje możliwość zameldowania po godzinie 22:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z obsługą i dodatkową opłatą w wysokości 50zł.
*Wymeldowanie i zdanie kluczy.
Zdanie kluczy odbywa się w obecności Koordynatora w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00.
Apartament jest sprawdzany przez Koordynatora obiektu, w obecności Gości. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu Apartamentu, Goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. 
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Blue Marine zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze Apartamentu przez Koordynatora, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł.
*Cisza nocna
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Blue Marine ma prawo wezwać policję oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł doliczając ją do rachunku Gościa.
*Odpowiedzialność za Apartament.
Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal. Ponadto prosimy o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
W przypadku zagubienia kluczy do Apartamentu wraz z pilotem do głównej bramy garażowej Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 500,00 zł w przypadku zagubienia kluczy do Apartamentu bez pilota Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 300,00 zł w dniu w którym została zgłoszona zaistniała sytuacja.
W przypadku możliwości skorzystania z miejsca garażowego w garażu podziemnym Gość zobowiązany jest pozostawiać samochód tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Blue Marine.
Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się w Apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
*Zakaz palenia
Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1.000,00 zł, doliczana do rachunku Gościa.
*Zmiana cen
Blue Marine zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
*Zwierzęta domowe
Zwierzęta są akceptowane jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Jednorazowa opłata wynosi 250zł od każdego zwierzęcia.
*Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe
Blue Marine ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku z powodów niezależnych od Blue Marine nie będzie mogło być zagwarantowane.
Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
*Awarie
Blue Marine zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Blue Marine (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany Apartament. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
*Dane osobowe
Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Blue Marine. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2007 r. o ochronie danych osobowych, rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.
*Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Blue Marine.
*Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów między Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Blue Marine.
*Postanowienia końcowe
Liczba Gości zamieszkujących w Apartamencie nie może być większa niż 6 osób dorosłych. W przypadku stwierdzenia większej ilości osób umowa najmu zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, koszty za wynajem nie zostaną zwrócone.
Blue Marine nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wartościowych przedmiotów pozostawionych w obiekcie.
Osoby niezameldowane w obiekcie mogą wejść na teren obiektu jedynie za zgodą obsługi.